HomeKontakt
Česky English
Medea Boxing Facebooku
Médea Group
Médea Slovakia
PRAVIDLA BOXU ČESKÉ UNIE BOXERŮ PROFESIONÁLŮ (dále ČUBP)
Článek 1 – Ring
1.1 Prostor ringu tvoří čtvercová plocha o délce strany minimálně 5,5 metru a maximálně 7,3 metru – tyto vzdálenosti se počítají mezi provazy.
1.2 Podlaha má být z pevného materiálu, řádně provedená, a měla by přesahovat za provazy minimálně o 0,6 metru na všech stranách. Na podlaze musí být položena silná a pevná plachta, pod níž je umístěn plstěný podklad o minimální tloušťce 1,5 cm a maximální tloušťce 2,5 cm jako ochrana při pádech. Plst by měla krýt ring ze všech stran včetně vnějšího pláště ringu. Upevnění provazů v rozích a pružící rohové sloupky by měly být přiměřeně chráněny čalouněním.
1.3 Vnitřní plocha ringu musí být ohrazena čtyřmi řadami silných provazů o minimálním průměru 3 cm a maximálním průměru 5 cm, které jsou obaleny měkkým a hladkým materiálem, který zápasníky neporaní. Tyto provazy by měly mít vzdálenost od rohových míst alespoň 0,3 m a měly by být rovnoměrně rozmístěny do výšky 1,3 m od podlahy. Z každé strany mají být tyto čtyři provazy svisle spojeny pásy na dvou místech ve vzdálenosti jedné třetiny celkové délky strany, měřeno od konce provazu.

Článek 2 - Rukavice
2.1 Rukavice i ochranné obvazy musí odpovídat typu uznanému ČUBP a mají být zajištěny pořadatelem na jeho náklady. 4 páry stejných rukavic musí být odevzdány ke kontrole dohlížiteli při kontrole váhy.
2.2 Rukavice používané v České republice mají odpovídat schválenému typu upevnění palce a mají vážit 8 uncí u kategorie muší váha až do kategorie super-velterová váha včetně a 10 uncí ve všech ostatních hmotnostních kategorií. Na zadní straně zápěstí mají být připevněny šňůrky.
2.3 Jediným typem ochranných obvazů jsou: (1) přilnavé bandáže 6 stop dlouhé (1,828 m) a 1 palec široké (0,025 m), které nesmějí být srolovány, nýbrž omotány kolem ruky naplocho, a nesmějí být přetaženy přes boxerovy klouby; (2) měkký obvaz 6 stop dlouhý (1,828 m) a 2 palce široký (0,05 m) pro každou ruku u všech váhových kategorií kromě střední váhy a vyšších, které mají povoleno 8 stop (2,438 m) přilnavé bandáže a 8 stop tohoto obvazu pro každou ruku.
2.4 Obvazy se musí nasazovat v šatně pod dohledem rozhodčího nebo dohlížitele, který je označí a podepíše.
2.5 Pod rukavicemi není dovoleno nosit nic kromě povolené bandáže a obvazu. Pás se může nasadit jen na obvaz a nikdy ne přímo na boxerovy ruce.

Článek 3 – Dres boxera
3.1 Boxeři musí boxovat v dresu odpovídajícím pravidlům a celkově mají být upraveného zevnějšku. Vousy mohou nosit jen se souhlasem rozhodčího.
3.2 Pod trenýrkami musí všichni boxeři nosit suspenzor.
3.3 Boxerské boty mají být pružné, s hladkými podrážkami bez hřebíků či výčnělků. Ani podrážky ani patní výztuhy nesmějí být z tvrdého materiálu.
3.4 Pokud by se v průběhu kola uvolnila šňůrka rukavice nebo tkanička na botě, rozhodčí ji znovu zaváže. Než to provede, musí se protivník odebrat do neutrálního rohu.
3.5 Rukavice se nasazují vždy v přítomnosti rozhodčího nebo dohlížitele.
3.6 Je povoleno jen přiměřené množství bílé vazelíny (je stanoveno rozhodčím), na obličej ani jinou část těla není povoleno aplikovat žádnou mastnou látku. V souladu s článkem 22 je aplikace jakékoliv jiné látky na jakoukoliv část boxerova těla bezpodmínečně zakázána.
3.7 V souladu s ustanovením článku 22.1.4 musí boxer v průběhu boxování stále nosit chránič zubů.

Článek 4 – Váhy a kontrola váhy

4.1 Hmotnostní kategorie
• Flyweight (Mouche) do 50,802 kg = 112 liber
• Bantamweight (Coq) do 53,425 kg = 118 liber
• Super Bantamweight (Super Coq) do 55,338 kg = 122 liber
• Featherweight (Plume) do 57,152 kg = 126 liber
• Super Featherweight (Super Plume) do 58,967 kg = 130 liber
• Lightweight (Léger) do 61,237 kg = 135 liber
• Super Lightweight (Super Léger) do 63,503 kg = 140 liber
• Welterweight (Welter) do 66,678 kg = 147 liber
• Super Welterweight (Super Welter) do 69,853 kg = 154 liber
• Middleweight (Moyen) do 72,574 kg = 160 liber
• Super Middleweight (Super Moyen) do 76,205 kg = 168 liber
• Light Heavyweight (Mi-lourd) do 79,378 kg = 175 liber
• Cruiserweight (Lourds Légers) do 90,719 kg = 200 liber
• Heavyweight (Lourd) přes 90,719 kg = přes 200 liber

4.2 Zápasy o titul Šampiona ČR a Mezinárodního šampiona ČR musí být 10ti kolová po třech minutách pro každé kolo a kontrola hmotnosti musí být provedena 30 - 24 hodin před zápasem, na vahách přesně seřízených ne déle než hodinu před vážením, nebo podle požadavků dohlížitele. Dobu, kdy dojde ke kontrole hmotnosti, určí pořadatel. Vyzyvatel se váží první. Boxeři se váží bez trenýrek. Kontrolu hmotnosti provádí dohlížitel.
4.3 Boxer, jehož hmotnost nevyhoví stanovené hmotnostní kategorii pro zápas, má dvě hodiny na to, aby docílil odpovídající hmotnosti. Během hodiny má být boxer znovu zvážen kdykoliv, kdy o to projeví zájem. V takové situaci zůstane boxer pod dohledem dohlížitele a nesmí použít saunu. Pokud boxer během stanovené hodiny nedocílí odpovídající hmotnosti, dojde k následujícímu:
(a) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas prohraje, pak bude vyzyvatel prohlášen za mistra;
(b) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas vyhraje, pak bude titul prohlášen za uprázdněný;
(c) pokud je to vyzyvatel, kdo překračuje hmotnost, mistr si ponechá titul bez ohledu na to, kdo vyhraje či prohraje.
4.4 Přesné hmotnosti boxerů se vyhlásí v ringu bezprostředně před zápasem.
4.5 Při kontrole hmotnosti musí proběhnout také lékařská prohlídka, při které se doktor provádějící tuto prohlídku, schválený přidruženou národní asociací, musí ujistit, že boxeři jsou z lékařského hlediska způsobilí boxovat.

Článek 5 – Sekundanti
5.1 Počet sekundantů nesmí být vyšší než čtyři. Pro potřeby tohoto článku se sekundantem rozuměj všechny osoby, které boxerovi asistují během průběhu zápasu.
5.2 Před každým zápasem se musí vrchní sekundant, který bude asistovat v boxerově rohu, představit rozhodčímu. Sekundanti musí poslouchat pokyny rozhodčího. Během jednotlivých kol musí být sekundanti zticha, nesmějí nijak pomáhat ani radit boxerovi, kterému asistují, a nesmějí také vstupovat do ringu. Jakákoliv porušení tohoto článku nebo některého z ostatních 16 pravidel boxu ze strany sekundantů může způsobit diskvalifikaci boxera.
5.3 Vrchní sekundant, který se v průběhu zápasu rozhodne stáhnout boxera ze zápasu, musí vhodit do ringu ručník. Nesmí to ale učinit, když je boxer na zemi a rozhodčí jej odpočítává.

Článek 6 – Dohlížitel
6.1 Dohlížitele jmenuje Rada ČUBP, aby dohlížel na každý zápas. Dohlížitel má být člen Rady ČUBP nebo má být uveden na seznamu dohlížitelů, který Rada za tímto účelem zřídí. Pro jmenování dohlížitelů má Rada ČUBP využívat systém rotace.
6.2 Dohlížitel má:
6.2.1 řídit zápas podle písemných regulí dohlížitele dodávaných Radou ČUBP, které se vždy jednou za čas publikují a upravují;
6.2.2 vyslechnout a koordinovat všechny dotčené funkcionáře ještě před zápasem;
6.2.3 shromažďovat a uchovávat hodnocení soudců po každém zápase u titulového zápasu po každém kole během zápasu;
6.2.4 sdělit konečné hodnocení soudců po skončení zápasu oficiálnímu hlasateli v ringu;
6.2.5 po skončení zápasu vypracovat zprávu o zápasu a její kopii doručit do 7 dnů generálnímu sekretáři;
6.2.6 zodpovídat za průběh zápasu a zajistit, jak jen může, aby účastníci zápasu vyhověli všem pravidlům a regulím ČUBP

Článek 7 – Inspektoři (titulových zápasů ČUBP)
7.1 ČUBP jmenuje 2 inspektory, kteří budou sedět v obou rozích a budou odpovídat za to, že vše bude probíhat podle zásad a regulí ČUBP. V případě potřeby budou spolupracovat s dohlížitelem.

Článek 8 – Ringový rozhodčí
8.1 Rozhodčího pro každý zápas jmenuje ČUBP a je mu svěřeno řízení zápasu.
8.2 Před zahájením zápasu navštíví rozhodčí spolu s dohlížitelem oba boxery v jejich šatnách a poučí je podle svého uvážení o tom, co je nezbytné pro správný průběh zápasu.
8.3 V samotném ringu, bezprostředně před zahájením zápasu, povolá rozhodčí oba boxery do středu ringu pro sdělení závěrečných pokynů, vyzve je, aby si podali ruce, a vyzve je k zahájení boxování, jakmile uslyší zazvonit zvon. Boxeři si také podají ruce před zahájením posledního kola.
8.4 Rozhodčí také může bez předchozího upozornění diskvalifikovat jednoho z boxerů, nebo i oba dva, za jakékoliv porušení těchto pravidel ze strany boxerů či jejich sekundantů, nebo za jakýkoliv čin, který podle svého uvážení uzná nepatřičným.

8.5 Rozhodčí může zápas ukončit, pokud se mu bude zdát, že jeden z boxerů svými schopnostmi příliš převyšuje soupeře, nebo není schopen v zápase za žádných podmínek nepokračovat.
8.6 V případě „knokautu“ začne rozhodčí okamžitě nahlas počítat od jedné do deseti tempem jedno číslo za sekundu a takovým stylem, aby jej ležící boxer slyšel. Odpočítávání provádí také časoměřič tak, aby jej rozhodčí mohl slyšet a vidět. Jakmile se vysloví odpočet „jedna“, měla uplynout jedna sekunda od chvíle, kdy byl boxer uznán „dole“.
8.7 Zvuk zvonu, ohlašující konec kola, kromě posledního kola nesmí přerušit odpočítávání ležícího boxera. Pokud boxer zůstane na zemi během celého odpočítávání, je poté prohlášen za „odpočítaného“. Jestliže je připraven pokračovat v boxování a již zazněl zvon, musí se vrátit do svého rohu a minutový odpočinek se sníží o počet sekund, o které se kolo prodlužovalo.
8.8 Během zápasu může rozhodčí zcela podle své úvahy interpretovat tato pravidla nebo řešit jakoukoliv jinou situaci.
8.9 Rozhodnutí rozhodčího je konečné a není proti němu odvolání.

Článek 9 – Časoměřič
9.1 Povinností časoměřiče je zaznamenávat počet vteřin, během kterých je boxer na zemi, a zobrazovat odpočet ve vteřinách takovým způsobem, že jej rozhodčí může vidět i slyšet. V případě knokautu musí uplynout asi jedna vteřina od doby, kdy je boxer uznán „dole“, než časoměřič pronese slovo „jedna“.

Článek 10 – Oficiální lékař
10.1 Pro mistrovské zápasy jmenuje přidružená národní asociace dva lékaře, kteří mají kvalifikaci k poskytování resuscitace a dýchání z plic do plic, aby byli stále v pohotovosti vedle ringu. Starší z obou jmenovaných lékař bude hlavním lékařským zmocněncem a svou pozici nahlásí rozhodčímu. Rozhodčí jej může povolat, pokud je zapotřebí lékařské rady, nebo z jiného důvodu souvisícího s lékařstvím.
10.2 Každý z lékařů může o své vlastní vůli zasáhnout v době minutového odpočinku mezi dvěma koly, vyšetřit boxera v rohu a nahlásit rozhodčímu takový zdravotní stav, který by boxerovi mohl způsobit vážné nebezpečí, a/nebo může doporučit rozhodčímu, aby byl zápas přerušen.

Článek 11 – Rozhodování
11.1 Výsledek boxerského zápasu může mít následující podobu:
11.1.1 vítězství na body (z rozhodnutí většiny soudců);
11.1.2 vítězství K.O.;
11.1.3 vítězství z důvodu stažení boxera ze zápasu; T.K.O.
11.1.4 vítězství z důvodu T.K.O. (rozhodčí přeruší zápas);
11.1.5 vítězství z důvodu odstoupení pro zranění;
11.1.6 vítězství z důvodu diskvalifikace;
11.1.7 nerozhodný výsledek (na základě rozhodnutí většiny soudců v případě 3 rozdílných hodnocení);
11.1.8 nerozhodnutý.
11.2 Soudce také může vynést speciální verdikt „neplatný zápas“, ovšem jen v případě přerušení zápasu z důvodu vrcholné nutnosti (např. vážné poškození ringu, bouře při zápasech pod širým nebem, vběhnutí více lidí do ringu apod.). V takovém případě se status obou boxerů nemění.

Článek 12 – Bodový rozhodčí

12.1 ČUBP jmenuje pro každý zápas tři bodové rozhodčí.
12.2 Tito tři soudci si po každém kole zaznamenávají hodnocení v souladu se zásadami obsaženými v článku 11, doplňují toto hodnocení do výsledkové karty a předávají své výsledkové karty rozhodčímu, který je pak po skončení každého kola předá dohlížiteli.

Článek 13 – Hodnocení zápasů
13.1 Udělují se známky za „útok“ – přímé čisté údery do protivníka čelní částí rukavice libovolnou rukou do jakékoliv přední či boční části hlavy či těla nad pás. (pás je pomyslná čára napříč tělem na úrovni horní části pánevních kostí). Dále známky za „obranu“ – vyhýbání se úderům, bránění se, uhýbání do stran, unikání. Za situace, kdy jsou soupeři jinak rovnocenní, získá většinu známek ten z boxerů, jenž má lepší „styl“, „zručnost“ a „účinnost“ – úspěšné útočné či obranné pohyby.
13.2 Zápasy v boxu by se měly hodnotit následovně:
13.2.1 Tři soudci udělí maximálně 10 známek na konci každého kola lepšímu z obou boxerů a odpovídajícím způsobem ohodnotí i druhého boxera. Jestliže na konci kola získají boxeři stejný počet známek, oběma z nich se zapíše 10 bodů. Pokud je to jen trochu možné, neměli by boxeři v daném kolem získat stejný počet známek.
13.2.2 Hodnocení známkami za každé kolo by se mělo provést bezprostředně a zapsat inkoustem nebo nesmazatelnou tužkou do příslušné výsledkové karty. Na tomto hodnocení pak již nelze nic měnit ani nic doplňovat.
13.3 Vítězem se stává ten boxer, který získal ve svůj prospěch většinu výroků soudců. V případě, že zápas o uprázdněný titul skončí nerozhodně, bude domluven opakovaný zápas, který se uskuteční ve zkrácené době.
13.4 Všechny výsledkové karty vyplněné podle výše uvedených pokynů se musí přiložit ke zprávě pro ČUBP, vyhotovené dohlížitelem.

Článek 14 – Mezinárodní boxerský jazyk
14.1 V České republice, kde se boxuje podle pravidel ČUBP, může rozhodčí v průběhu zápasu použít pouze následujících pět příkazů: (1) „Stop“, (2) „Box“, (3) „Break“ (od sebe), (4) „Time“ (čas), a (5) „jméno boxera“ (vyslovení jména boxera znamená, že se dopustil chyby, např. nedovolený úder, držení …apod.).
14.2 Rozhodčí odpočítává borce v angličtině

Článek 15 – Příkaz „Break“ (= od sebe)

15.1 Tento povel je vydán, kdykoliv:
15.1.1 se oba boxeři vzájemně drží;
15.1.2 jeden z boxerů drží protivníka a brání mu v boxování;
15.1.3 když jsou těla boxerů u sebe a oni neboxují, nebo boxují, ale příliš se nesnaží.
15.2 Po vydání příkazu „Break“ (= od sebe) musí boxeři od sebe okamžitě odstoupit a zřetelně učinit krok zpět.
15.3 Pokud je to možné, nemělo by dojít k odtrhávání boxerů od sebe silou.

Článek 16 – Rozhodování v případě zranění

16.1 V případě zranění, a pokud je to nutné, i v případě faulu, může rozhodčí konzultovat s lékařem otázku, zda přerušit zápas. Všechna přijatá rozhodnutí činí rozhodčí na základě svého nezpochybnitelného práva rozhodčího a ať dojde k jakékoliv situaci, jedinou oprávněnou osobou, která může zápas přerušit, je rozhodčí.
16.2 Pokud je zranění způsobeno dovolenými údery a zraněný boxer není schopen v zápase pokračovat, bude prohlášen ta poraženého a rozhodčí přeruší zápas pro zranění.
16.3 Pokud je zranění způsobeno úmyslným faulem a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, bude faulující boxer diskvalifikován a prohraje. Pokud je zraněný boxer schopen pokračovat, faulujícímu boxerovi se strhnou dva body.
16.4 Jestliže je boxer zraněn vinou neúmyslného faulu, má rozhodčí plné právo nařídit stržení bodu nezraněnému boxerovi.
16.5 Jestliže dojde ke zranění způsobenému neúmyslným faulem ještě před zazvoněním oznamujícím konec čtvrtého kola a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, rozhodčí přeruší zápas a oznámí nerozhodný výsledek z technických důvodů.
16.6 Jestliže ke zranění způsobenému neúmyslným faulem, nebo ke zranění z prvních čtyř kol, zhoršenému dovolenými údery, dojde až po odzvonění konce čtvrtého kola a rozhodčí přeruší zápas, pak ten z boxerů, který je na výsledkových kartách soudců ve vedení, včetně kola, ve kterém došlo k přerušení zápasu, bude prohlášen za vítěze z technických důvodů. Kolo, ve kterém dojde k přerušení zápasu, bude normálně ohodnoceno včetně všech případných srážek bodů, i když jde o nekompletní kolo.
16.7 Jestliže došlo vlivem faulu ke zranění a to je dále zhoršeno dalším, byť neúmyslným faulem a zraněný boxer je neschopen pokračovat, bude zápas přerušen a bude rozhodnuto způsobem popsaným v článku 16.6.
16.8 Kromě níže uvedených příčin nelze diskvalifikovat z důvodu neúmyslných tělesných faulů. Rozhodčí může podle svého uvážení nařídit stržení bodů za faul(y) a poskytne faulovanému boxerovi dostatečný čas na zotavení, maximálně ale 5 minut. Pokud ale rozhodčí dojde k názoru, že šlo o úmyslný faul a že faulovaný boxer nemůže v zápase pokračovat, faulující boxer bude diskvalifikován. Pokud rozhodčí po poradě s doktorem rozhodne, že faulovaný boxer může v zápase pokračovat, ten ale nepokračuje, prohraje zápas z důvodu úmyslného odstoupení
16.9 V nepředvídatelných situacích, pokud se boxer zraní svou vlastní vinou nebo jednáním v průběhu zápasu, a jestliže rozhodčí po poradě s doktore rozhodně, že boxer není schopen v zápase pokračovat, bude prohlášen poraženým a rozhodčí přeruší zápas pro zranění. Nebo, pokud odmítne pokračovat v zápase, prohraje z důvodu úmyslného odstoupení. Jestliže ale rozhodčí dojde k závěru, že z důvodů nesouvisících se samotným zápasem je nemožné pokračovat v zápase, jako např. při přerušení dodávky proudu, poškození ringu, přírodní katastrofě nebo nepředvídatelné události, přeruší zápas s odůvodněním uvedeným v článku 16.6.

Článek 17 – Boxer se ocitne „dole“

17.1 Boxer je rozhodčím kvalifikován „dole,“ když:
17.1.1 se země dotýká jiná část jeho těla než jeho chodidla;
17.1.2 se libovolná část jeho těla dotýká provazů ringu, a tím si pomáhá znovu se postavit na nohy;
17.1.3 jestliže je zápasník vystrčen z ringu nebo náhodně spadne na zem mimo ring. Pokud je pozici, která mu neumožní do deseti sekund znovu pokračovat v boxování, podle odpočítávání rozhodčího, bude prohlášen „odpočítaným“;
17.1.4 jestliže je boxer vystrčen z ringu dolů povoleným úderem, trvá odpočitávání dvacet sekund, než je boxer odpočítán.
17.2 V případě knokautu vykáže rozhodčí stojícího boxera do neutrálního rohu a boxer tam musí zůstat do té doby, než mu rozhodčí povolí pokračovat v boxování. Jestliže ale tento boxer opustí neutrální roh dříve, než je mu dovoleno pokračovat v boxu, rozhodčí odpočítávání přeruší a dokud se boxer nevrátí do neutrálního rohu, v odpočítávání nepokračuje. Jestliže rozhodčí odpočítávání přeruší a posléze v něm znovu pokračuje podle výše uvedených zásad, pokračuje toutéž vteřinou, ve které odpočítávání přerušil.
17.3 Jestliže zápasník odstoupí ze zápasu v průběhu přestávky mezi dvěma koly, bude v následujícím kole prohlášen poraženým z důvodu odstoupení ze zápasu.
17.4 Jestliže má jeden z boxerů jednoznačně navrch nad svým soupeřem, rozhodčí oznámí „technický k.o.“.
17.5 V případě, že je boxer knokautován, nebo když mu provazy brání upadnout na zem, rozhodčí vždy zahájí odpočítávání do 8 spolu s časoměřičem, viz článek 8.7, i když se boxer zvedne před ukončením tohoto odpočtu. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že boxer, který se má během tohoto odpočtu zvednout, je v „rizikovém stavu“, přeruší rozhodčí zápas, aniž dokončí odpočítávání do 8. V takovém případě bude rozhodnutí znít „zápas přerušen rozhodčím“, „technický k.o.“ Přerušení zápasu rozhodčím z důvodu zranění není „technickým k.o.“
17.6 V případě knokautu odpočítá rozhodčí nahlas vteřiny podle tempa udávaného časoměřičem a současně bude na prstech ukazovat probíhající odpočet až do desáté vteřiny včetně. Rozhodnutí o „k.o.“ se uskuteční vyslovením „ten out“(deset uplynulo) tak, aby slovo „out“ bezprostředně následovalo za slovem „ten“.
17.7 Rozhodčí je oprávněn přerušit zápas ve kterémkoliv okamžiku.
17.8 Boxer nebo jeho kvalifikovaný sekundant může oznámit odstoupení ze zápasu, pokud považuje rozhodčího za předpjatého.

Článek 18 – Dvojité odpočítávání
18.1 V případě souběžného odpočítávání bude znít verdikt „nerozhodnuto“.

Článek 19 – Povolené údery
19.1 Povolený úder je takový úder, který je veden sevřenou pěstí a je proveden tou částí rukavice, která kryje klouby prstů. Takovýto úder by měl dopadnout na libovolném místě přední nebo bočních částí hlavy nebo těla nad pasem (pasem se rozumí pomyslná čára mezi horní částí těla a dolní částí pod žebry).

Článek 20 – Nepovolené (faulové) údery
Boxer nesmí:
20.1.1 dávat rány pod pás;
20.1.2 předstírat, že byl zasažen ranou pod pás;
20.1.3 opřít se o protivníka, aby jej zatlačil dozadu;
20.1.4 rozevřenou rukavicí zatlačit protivníkovi hlavu dozadu a druhou rukavicí jej udeřit;
20.1.5 držet rukavicí provaz;
20.1.6 schovávat se za svými rukavicemi a vyhýbat se tak boxování;
20.1.7 udeřit svého knokautovaného protivníka, který byl na zemi a zvedá se;
20.1.8 držet svého soupeře či úmyslně prodlužovat klinč;
20.1.9 jednou rukou soupeře držet a druhou jej udeřit;
20.1.10 dávat rány ramenem, hlavou nebo za pomoci kolen;
20.1.11 dávat rány vnitřní či dolní částí ruky, zápěstím nebo loktem;
20.1.12 rozdávat rány nebo plácat rozevřenou rukavicí;
20.1.13 dávat rány z backhandu;
20.1.14 zatlačit soupeře do provazů;
20.1.15 úmyslně dávat soupeři rány nízko;
20.1.16 využívat rány z otočky (pivot), např. vymrštit paži a pěst během otáčení;
20.1.17 urážet soupeře, užívat nadávky, vulgarismy nebo se jinak nepřípustně vyjadřovat;
20.1.18 nahýbat se pod pás svého soupeře.
Článek 21 – Varování – Diskvalifikace
21.1 Boxeři musí vždy uposlechnout příkazů rozhodčího.
21.2 V průběhu kola může rozhodčí k boxerům směrovat své připomínky, aniž by to znamenalo, že se dopustili chyby, která vyžaduje veřejné varování. Záleží na rozhodčím, kdy boxerovi udělí veřejné varování a kdy jej diskvalifikuje.
21.3 Diskvalifikovaný boxer, bez ohledu na příčinu diskvalifikace, může přijít o část nebo o celou svoji odměnu podle uvážení dohlížitele. V takovém případě je dohlížitel oprávněn vyinkasovat zrušenou odměnu a předat ji do kompetence generálního sekretáře. Po posouzení zpráv od rozhodčího, dohlížitele a jakéhokoliv přítomného člena Rady ČUBP rozhodne Rada ČUBP o využití zrušené odměny takovým způsobem, jakým uzná za vhodné.

Článek 22 – Lékařská ustanovení
22.1 Je přísně zakázáno používat jakékoliv preparáty či jiné látky zakázané ČUBP Seznam zakázaných látek bude vždy odpovídat seznamu zakázaných látek, který vytvořil Mezinárodní olympijský výbor. Jediným povoleným stimulantem je studená voda. Hlavní lékařský zmocněnec jmenovaný pro zápas nebo pro národní federaci má dodávat adrenalin a pokud je použita nebo dodána boxerovi jakákoliv jiná látka než bílá vazelína, bude boxer diskvalifikován.
22.1.1 Po skončení zápasu musí být proveden závazný antidopingový test.
22.1.2 Povinný odpočinek. Každému boxerovi poraženému tím, že byl odpočítán po úderu do hlavy, nebude povoleno boxovat po dobu jednoho měsíce a poté se bude muset podrobit lékařské prohlídce. V případě zranění rozhodnou lékařské orgány boxerské asociace o jakékoliv další době pozastavení činnosti.
22.1.3 Lék zastavující krvácení. Jediným uznaným lékem pro zastavení krvácení je adrenalin 1/1000. Ten musí být dodán hlavním lékařským zmocněncem jmenovaným pro zápas.
22.1.4 Chránič zubů. Doporučuje se, aby byl chránič zubů (jehož nošení je povinné) vyroben kvalifikovaným dentistou a aby oba boxeři měli ve svých rozích během zápasu náhradní chránič zubů. Pokud boxerovi v průběhu kola vypadne chránič z úst, bude nahrazen v momentě, který určí rozhodčí. Jestliže ale boxer chránič vyplivne úmyslně, bude rozhodčím varován, a pokud se to bude opakovat, bude mu stržen bod.
22.1.5 Všechny lékařské zprávy musí být předány ČUBP minimálně v den vážení a musí být zkontrolovány dohlížitelem.
22.2 Nařízení pro rozhodčí
22.2.1 Rozhodčí musí za všech okolností zabránit tomu, aby byl boxer udeřen v momentě, kdy se nemůže bránit.
22.2.2 Rozhodčí musí každý rok podstoupit lékařskou prohlídku. Zrakový standard požadovaný po rozhodčích je 24/20 pro každé oko bez brýlí.
22.2.3 Rozhodčí musí vyhovět všem lékařským nařízením lékařské komise ČUBP
22.3 Odebrání licence. Jestliže na základě názoru lékařského zmocněnce nebo odpovědných funkcionářů vykazuje boxer v průběhu zápasu projevy akutního otřesu mozku, bude mu odebrána licence i v případě, že lékařská prohlídka neprokáže žádné známky traumatického mozkového onemocnění.
22.4 Nejnižší povolené zrakové standardy pro jedno oko jsou 5/10° a 1/10° pro druhé oko při normálním zrakovém poli a krátkozrakosti horší než 4 dioptrie.

Článek 23 – Stížnosti
23.1 Pokud má boxer jakékoliv stížnosti týkající se zápasu, musí je doručit generálnímu sekretáři do 7 dnů po skončení zápasu